Türkiye’nin Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi
ETKİNLİKLER
ENGLİSH

 

Proje başlığı

Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi

Proje Referansı

2014/DG I/VC/ 3186

Genel Hedefler

Projenin genel hedefi arabuluculuk uygulamalarının etkili şekilde uygulanmasıyla hukuk uyuşmazlıklarının çözümü için gerekli olan maliyet ve sürenin azaltılmasını sağlayarak adaletin etkinliğinin geliştirilmesidir.  
Projenin özel hedefleri,

 1. Türkiye’de hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuğun etkin şekilde uygulanmasını sağlayacak yasama ortamının oluşturulmasının desteklenmesi;
 2. Hukuk uyuşmazlıklarında etkili arabuluculuk pilot uygulamalarına dayalı olarak Türkiye için uygulanabilir bir modelin geliştirilmesi;
 3. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Arabuluculuk Dairesinin kurumsal ve eğitim kapasitesinin güçlendirilmesi;
 4. Başta pilot iller olmak üzere hâkim, avukat, hukukçu, sivil toplum ve toplum bireyleri arasında arabuluculuğun uygulanması ve işleyişi konusunda farkındalığın artırılmasıdır.

Beklenen sonuçlar

BS1: Türkiye’deki hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuğun etkin şekilde uygulanmasına imkân tanıyacak şekilde yasal çerçevenin güçlendirilmesi.
BS2:Türkiye’de hukuk uyuşmazlıklarındaki arabuluculuk uygulamalarında kullanılmak üzere gerekli model, araç ve yapıların mevcut olması.

BS3: Arabuluculuk Dairesinin CEPEJ İlkelerine uygun açık, yeterli ve standartlaştırılmış eğitim programını kullanması; - Sürekli eğitimin oluşturulması; - Arabulucu olarak görevlendirilen hukukçu/avukatların bu görevi yerine getirmek için gerekli beceri ve yeterliği kazanması.
BS4: Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk ve arabuluculuğun kullanımı, faydaları ve hukuki etkilerinin genel olarak kamuoyu ve yargı, hukukçular ve adalet sisteminin kullanıcıları tarafından bilinmesi.

Proje çıktıları ve faaliyetleri

Beklenen Sonuç 1: Türkiye’deki hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuğun etkin şekilde uygulanmasına imkân tanıyacak şekilde yasal çerçevenin güçlendirilmesi.
Çıktı 1.1: Proje desteğiyle arabuluculuk mevzuatında yapılacak değişiklikler

 1. Mevzuat değişikliklerinin hazırlanması konusunda çalışma grubu toplantıları (3)
 2. Mevzuat değişikliklerine ilişkin önerilerle ilgili en iyi uygulamaların incelenmesi amacıyla düzenlenecek bir uluslararası çalıştay 

Çıktı 1.2: Proje desteğiyle, taslak arabuluculuk mevzuatının Avrupa standartları ve CEPEJ ilkeleriyle daha iyi şekilde uyumlaştırılması

 1. Taslak mevzuat/değişikliklerin nihai hale getirilmesi için bir son gözden geçirme çalıştayı
 2. Mevzuat değişikliklerine ilişkin uzmanların görüş ve önerilerinin alınması

Beklenen Sonuç 2: Türkiye’de hukuk uyuşmazlıklarındaki arabuluculuk uygulamalarında kullanılmak üzere gerekli model, araç ve yapıların mevcut olması.
Çıktı 2.1: Arabuluculuk uygulama modellerinin seçilen pilot mahkemelerde uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılması için son şeklinin verilmesi

 1. Pilot illerde model geliştirme çalıştayı
 2. Hâkimin tarafları arabuluculuğa sevk etmesi konusunda hâkimlere eğitim verilmesi
 3. Mahkeme personeline arabuluculuk konusunda eğitim verilmesi
 4. Arabuluculuk memuru/bilgilendirme memurlarının istihdam edilmesi ve eğitilmesi

Çıktı 2.2 Arabuluculuğa sevk etme süreciyle ilgili yargının güveninin artırılması

 1. Arabuluculuk uygulamalarında hâkimlerin performans değerlendirme süreciyle ilgili olarak HSYK ile istişari toplantılar düzenlenmesi

Çıktı 2.3 Arabuluculuk pilot uygulamalarındaki sonuçlara ilişkin bilgilerin Adalet Bakanlığı tarafından toplanması ve buna göre pilot uygulamaların artırılması ve/veya değiştirilmesi planlanmaktadır.

 1. Hâkim sevki ile arabuluculuğa yönlendirilen ve arabuluculukla çözülen dava sayısının izlenmesi ve kaydedilmesi amacıyla bir UYAP çalıştayı düzenlenmesi
 2. Temel veri araştırması: Çalıştay ve anketlerin düzenlenmesi

Beklenen Sonuç 3: Arabuluculuk Dairesinin CEPEJ İlkelerine uygun açık, yeterli ve standartlaştırılmış eğitim programını kullanması; - Sürekli eğitimin oluşturulması; - Arabulucu olarak görevlendirilen hukukçu/avukatların bu görevi yerine getirmek için gerekli beceri ve yeterliği kazanması.
Çıktı 3.1: CEPEJ rehber ilkeleriyle uyumlu eğitim müfredatının eğitim vermeye yetkili kurumlarda kullanılması

 1. Mevcut müfredat ve eğitim modüllerinin CEPEJ rehber ilkeleri çerçevesinde güzden geçirilmesi amacıyla arabuluculuk eğitim çalıştaylarının düzenlenmesi (2)
 2. Eğitim modülleri, rehber kitaplar ve broşürlerin incelenmesi amacıyla arabuluculuk eğitimi

Çıktı 3.2: Ülke çapında arabuluculuk eğitiminin sürdürülmesini sağlayabilecek kapasiteye sahip nitelikli bir Eğitici havuzunun oluşturulması

 1. Arabuluculuk eğiticilerinin eğitimi (EE)
 2. Yeni eğiticilerin bilgilerinin güncellenmesi için nihai yenileme eğitimi

Çıktı 3.3: Müfettişler (adalet uzmanları) tarafından etkili şekilde kullanılmak üzere, Eğitim Merkezleri için performans değerlendirme Kriterine dayalı bir eğitim merkezleri değerlendirme sisteminin uygulamaya konması.

 1. Eğitim merkezleri için performans değerlendirme kriterlerinin geliştirilmesi amacıyla çalıştay düzenlenmesi.

Beklenen Sonuç 4: Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk ve arabuluculuğun kullanımı, faydaları ve hukuki etkilerinin genel olarak kamuoyu ve yargı, hukukçular ve adalet sisteminin kullanıcıları tarafından bilinmesi.
Çıktı 4.1: Türk toplumunun arabuluculuk uygulamaları, kapsamı ve avantajları konusunda bilgilendirilmesi.

 1. İletişim kampanya stratejisinin geliştirilmesi amacıyla bir iletişim stratejisi ve eylem planı çalıştayı
 2. Kampanyanın yürütülmesi
 3. Broşür vb. kamusal farkındalık materyallerinin geliştirilmesi ve kilit noktalara dağıtılması

Çıktı 4.2Hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculukla çözümlenmesi ve bu çözüm yolunun taraflara önerilmesi konusunda daha fazla sayıda hâkimin görev ve sorumluluk alması.

 1. Pilot bölgelerde düzenlenecek 5 bölgesel toplantı
 2. Avrupa ülkelerine 2 çalışma ziyareti

Yararlanıcı kurum(lar)

Adalet Bakanlığı

Proje paydaşları

Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yargıtay, İl Baro Başkanlıkları, Arabuluculuk Dernekleri, Türkiye Adalet Akademisi, Sendikalar, İş dünyasının temsilcileri, arabulucular

Proje başlangıç tarihi

1 Aralık 2014

Fon kaynağı

SIDA (%81.90), Türk Hükümeti (%18.10)

Proje bütçesi

1 342 760,12 Avro

Bu proje Türkiye Cumhuriyeti ve SIDA tarafından finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.

Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi Resmi web sitesi© Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yayınlanan içerikler izinsiz kaynak gösterilemez ve yayınlanamaz.

Webmaster: Muhammed Faruk Balkan